Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 201Β έως 201Η σε ορισμένες περιπτώσεις

201ΚΕ. Οι διατάξεις των άρθρων 201Β έως 201Η δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.