Ειδοποίηση στον έφορο για την ενοποίηση μετοχικού κεφαλαίου μετατροπής μετοχών σε ποσοστό κεφαλαίου κλπ.

61.-(1) Αν εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο έχει-

(α) ενοποιήσει και διαιρέσει το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από εκείνη των υφιστάμενων μετοχών  ή

(β) μετατρέψει οποιεσδήποτε μετοχές σε ποσοστό κεφαλαίου  ή

(γ) επαναμετατρέψει ποσοστό κεφαλαίου σε μετοχές ή

(δ) υποδιαιρέσει τις μετοχές της ή οποιεσδήποτε από αυτές  ή

(ε) εξαγοράσει οποιεσδήποτε προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές  ή

(στ) ακυρώσει μετοχές, διαφορετικά ή σε σχέση με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 64, του παρόντος Νόμου ή

(ζ) μετατρέψει οποιεσδήποτε μετοχές που ανήκουν σε ορισμένη τάξη μετοχών σε άλλη τάξη μετοχών, είτε η μετατροπή αυτή γίνει με ψήφισμα, είτε αυτόματα με βάση τους όρους έκδοσης των σχετικών μετοχών,

οφείλει μέσα σε ένα μήνα μετά από την ενέργεια αυτή να παραδώσει για εγγραφή στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο που να αναφέρει, ανάλογα με την περίπτωση, τις μετοχές που έχουν ενοποιηθεί, διαιρεθεί, μετατραπεί, υποδιαιρεθεί, εξαγοραστεί ή ακυρωθεί ή το ποσοστό κεφαλαίου που έχει επαναμετατραπεί.

(1Α)(α) Σε περίπτωση μετατροπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, άλλης από εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, σε εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, η εν λόγω εταιρεία δύναται να μετατρέψει το μετοχικό κεφάλαιό της που διαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών με ονομαστική αξία, σε μετοχικό κεφάλαιο που διαιρείται σε καθορισμένο αριθμό μετοχών χωρίς οποιαδήποτε ονομαστική αξία.

(β) Η εν λόγω εταιρεία οφείλει να παραδώσει για εγγραφή στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση στον καθορισμένο τύπο που να αναφέρει τις μετοχές που έχουν μετατραπεί και το διάταγμα που απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 370ΙΔ, εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις των άρθρων 198 έως 200.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.