Ειδοποίηση στον έφορο για την ενοποίηση μετοχικού κεφαλαίου μετατροπής μετοχών σε ποσοστό κεφαλαίου κλπ.

61.-(1) Αν εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο έχει-

(α) ενοποιήσει και διαιρέσει το μετοχικό της κεφάλαιο σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας από εκείνη των υφιστάμενων μετοχών  ή

(β) μετατρέψει οποιεσδήποτε μετοχές σε ποσοστό κεφαλαίου  ή

(γ) επαναμετατρέψει ποσοστό κεφαλαίου σε μετοχές ή

(δ) υποδιαιρέσει τις μετοχές της ή οποιεσδήποτε από αυτές  ή

(ε) εξαγοράσει οποιεσδήποτε προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές  ή

(στ) ακυρώσει μετοχές, διαφορετικά ή σε σχέση με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 64, του παρόντος Νόμου,

οφείλει μέσα σε ένα μήνα μετά από την ενέργεια αυτή να δώσει ειδοποίηση για αυτό στον έφορο εταιρειών που να αναφέρει, ανάλογα με την περίπτωση, τις μετοχές που έχουν ενοποιηθεί, διαιρεθεί, μετατραπεί, υποδιαιρεθεί, εξαγοραστεί ή ακυρωθεί ή το ποσοστό κεφαλαίου που έχει επαναμετατραπεί.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.