Εξαίρεση ιδιωτικών εταιρειών από τις απαιτήσεις του άρθρου 121 σε ορισμένες περιπτώσεις

123.-(1) Ιδιωτική εταιρεία εξαιρείται των απαιτήσεων που επιβάλλονται από το άρθρο 121 αν, αλλά μόνο αν, -

(α) οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2) ικανοποιούνται κατά την ημερομηνία της έκθεσης και ικανοποιούνταν πάντοτε από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού και

(β) αποστέλλεται μαζί με την έκθεση πιστοποιητικό υπογραμμένο από τα πρόσωπα που υπογράφουν το πιστοποιητικό που απαιτείται να αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 122, ότι από όσο καλύτερα γνωρίζουν και πιστεύουν, οι αναφερόμενοι όροι ικανοποιούνταν όπως προαναφέρθηκε:

Νοείται ότι αν ήθελε αποδειχθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο ότι οι αναφερόμενοι όροι ικανοποιούνται σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας τότε, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, μετά από αίτηση των συμβούλων της εταιρείας να διατάξει ότι, σχετικά με οποιεσδήποτε μεταγενέστερες ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας δεν θα είναι αναγκαίο για τους αναφερόμενους όρους να ικανοποιούνται πριν από το χρόνο εκείνο και τα πιστοποιητικά που αποστάληκαν σε τέτοια περίπτωση με τις εκθέσεις εκείνες να αναφέρονται μόνο στην περίοδο μετά το χρόνο εκείνο.

(2) Οι αναφερόμενοι όροι είναι-

(α) ότι ικανοποιούνται οι όροι που περιέχονται στο Έβδομο Παράρτημα για τα πρόσωπα που έχουν συμφέρον στις μετοχές και στα χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας και

(β) ότι ο αριθμός των προσώπων που κατέχουν χρεωστικά ομόλογα της εταιρείας δεν είναι μεγαλύτερος των πενήντα (κάτοχοι που κατέχουν από κοινού λογίζονται ως ένα πρόσωπο) και

(γ) κανένα νομικό πρόσωπο δεν είναι σύμβουλος εταιρείας και ούτε η εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους συμβούλους της είναι μέρος ή έχει νομικό συμφέρον σε οποιαδήποτε διευθέτηση για την οποία η πολιτική της εταιρείας δυνατό να αποφασίζεται από πρόσωπα άλλα ή από τους συμβούλους, μέλη και κατόχους χρεωστικών ομολόγων ή επιτρόπους για κατόχους χρεωστικών ομολόγων.

(3) Ποινική δίωξη αναφορικά με παράλειψη συμμόρφωσης με το άρθρο 121 από ιδιωτική εταιρεία δεν ασκείται εκτός από ή με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

(4) Αναφορά στο Νόμο αυτό σε εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία ερμηνεύεται ότι αναφέρεται σε εταιρεία σε σχέση με την οποία ικανοποιούνται οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και ότι πάντοτε ικανοποιούνταν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού ή από της έκδοσης διαταγής από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο (1).

(5) Αναφορές στο άρθρο αυτό σε ικανοποίηση των πιο πάνω όρων από την έναρξη του Νόμου αυτού, σχετικά με εταιρεία που γράφτηκε το πρώτο μετά την έναρξη του Νόμου αυτού, ερμηνεύονται ότι αναφέρονται σε όρους που ικανοποιούνταν από την εγγραφή της εταιρείας.