Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή.

47Γ.-(1) Όταν δημόσια εταιρεία αποκτά οποιοδήποτε στοιχείο ενεργητικού από μέτοχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο-

(α) Πριν την πάροδο δύο ετών από την σύσταση της εταιρείας, και

(β) έναντι καταβολής ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στο ένα δέκατο τουλάχιστον του προσφερθέντος προς εγγραφή κεφαλαίου, η συναλλαγή υποβάλλεται σε αναγκαστική εκτίμηση κατά τα προβλεπόμενα στα εδάφια (1) μέχρι (3) του άρθρου 47Β, και εν συνεχεία υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνελεύσεως.

Τα άρθρα 47Δ και 47Ε εφαρμόζονται αναλόγως.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζονται:

(α) Σε ότι αποκτήθηκε στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της εταιρείας,

(β) σε ότι αποκτήθηκε μετά από απόφαση Δικαστηρίου,

(γ) σε ότι αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών ή εμπορευμάτων.