Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή.

47Γ.-(1) Όταν μέτοχος, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αποκτά από την εταιρεία στοιχείο ενεργητικού:

(α) Πριν την πάροδο δύο ετών από την σύσταση της εταιρείας, και

(β) έναντι καταβολής ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στο ένα δέκατο τουλάχιστον του προσφερθέντος προς εγγραφή κεφαλαίου, η συναλλαγή υποβάλλεται σε αναγκαστική εκτίμηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47Β, και εν συνεχεία υπόκειται στην έγκριση της γενικής συνελεύσεως.

(2) Τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) δεν εφαρμόζονται:

(α) Σε ότι αποκτήθηκε στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της εταιρείας,

(β) σε ότι αποκτήθηκε μετά από απόφαση Δικαστηρίου,

(γ) σε ότι αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών ή εμπορευμάτων.