Δικαιώματα κατόχων ειδικών τάξεων μετοχών

70.-(1) Αν στην περίπτωση εταιρείας που το μετοχικό της κεφάλαιο είναι διαιρεμένο σε διάφορες τάξεις μετοχών, γίνεται πρόνοια από το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό για την εξουσιοδότηση μεταβολής των δικαιωμάτων που είναι συνδεδεμένα με οποιαδήποτε τάξη μετοχών της εταιρείας, με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης οποιασδήποτε ορισμένης αναλογίας των κατόχων των εκδοθεισών μετοχών της τάξης εκείνης, ή της επικύρωσης του ψηφίσματος που θα ληφθεί σε χωριστή συνέλευση των κατόχων των μετοχών εκείνων, και σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόνοια τα δικαιώματα που είναι συνδεδεμένα με οποιαδήποτε τέτοια τάξη μετοχών μεταβάλλονται οποτεδήποτε, οι κάτοχοι όχι λιγότερο συνολικά από το δεκαπέντε τοις εκατό των εκδοθεισών μετοχών της τάξης εκείνης των προσώπων που δεν συγκατατέθηκαν ή ψήφισαν υπέρ της απόφασης για μεταβολή, δύνανται να ζητήσουν από το Δικαστήριο ακύρωση της μεταβολής, και, όταν υποβάλλεται τέτοια αίτηση, η μεταβολή δεν ισχύει εκτός αν και μέχρι να επικυρωθεί από το Δικαστήριο.

(2) Αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να γίνεται μέσα σε είκοσι μια ημέρες μετά την ημερομηνία που δόθηκε η συγκατάθεση ή εγκρίθηκε η απόφαση, ανάλογα με την περίπτωση, και δύναται να υποβληθεί εκ μέρους των μετόχων που δικαιούνται να υποβάλουν την αίτηση από ένα ή περισσότερους από αυτούς όπως αυτοί δυνατό να διορίσουν γραπτώς για το σκοπό αυτό.

(3) Με τέτοια αίτηση το Δικαστήριο, μετά την ακρόαση του αιτητή και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που ζητούν να ακουστούν από το Δικαστήριο ικανοποιηθεί, αφού λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, ότι η μεταβολή θα επηρέαζε δυσμενώς το μέτοχο της τάξης που αντιπροσωπεύεται από τον αιτητή, να μην επιτρέψει τη μεταβολή και, αν δεν ικανοποιηθεί με τον τρόπο αυτό, να επιτρέψει τη μεταβολή.

(4) Η απόφαση του Δικαστηρίου σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση είναι τελεσίδικη.

(5) Η εταιρεία μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση διατάγματος από το Δικαστήριο σε οποιαδήποτε τέτοια αίτηση, αποστέλλει στον έφορο εταιρειών αντίγραφο του διατάγματος, και αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης προς τη διάταξη αυτή η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(6) Η έκφραση “μεταβολή” στο άρθρο αυτό περιλαμβάνει κατάργηση και η έκφραση “μεταβλήθηκε” ερμηνεύεται ανάλογα.