Χαρτοσήμανση και υπογραφή του ιδρυτικού εγγράφου

5. Το ιδρυτικό έγγραφο πρέπει να φέρει το ίδιο χαρτόσημο ωσάν να ήταν συμφωνία, και πρέπει να υπογράφεται από κάθε υπογραφέα στην παρουσία ενός τουλάχιστο μάρτυρα ο οποίος πρέπει να βεβαιώνει την υπογραφή.