Περιορισμός στην τροποποίηση ιδρυτικού εγγράφου

6. Εταιρεία δεν πρέπει να τροποποιεί τους όρους που περιέχονται στο ιδρυτικό της έγγραφο εκτός στις περιπτώσεις, με τον τρόπο και στην έκταση που ρητά προνοείται από το Νόμο αυτό.