Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 139Α σε ορισμένες περιπτώσεις

139Β. Οι διατάξεις του άρθρου 139Α δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.