Επιθεώρηση βιβλίων πρακτικών

140.-(1) Τα βιβλία που περιέχουν τα πρακτικά διαδικασίας γενικής συνέλευσης εταιρείας, φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, και είναι ανοικτά για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος χωρίς πληρωμή δικαιώματος κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών (με την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων περιορισμών που η εταιρεία δυνατό να επιβάλει με το καταστατικό της ή σε γενική συνέλευση με τρόπο ώστε η επιθεώρηση να επιτρέπεται τουλάχιστο δύο ώρες για κάθε ημέρα).

(2) Μέλος δικαιούται μέσα σε επτά ημέρες από την ημέρα που υπέβαλε αίτηση για αυτό στην εταιρεία να πάρει αντίγραφο οποιωνδήποτε τέτοιων πρακτικών όπως προαναφέρθηκε με την πληρωμή δικαιώματος που δεν θα υπερβαίνει τα πεντήκοντα μιλς για κάθε εκατό λέξεις.

(3) Αν υπάρξει άρνηση επιθεώρησης με βάση το άρθρο αυτό ή αν αντίγραφο που ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν αποσταλεί μέσα στον κατάλληλο χρόνο, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες αναφορικά με κάθε αδίκημα και επιπρόσθετα σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.

(4) Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης ή παράλειψης το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να επιβάλει άμεση επιθεώρηση των βιβλίων σχετικά με κάθε διαδικασία γενικών συνελεύσεων ή να διατάξει όπως τα αντίγραφα που απαιτούνται αποσταλούν στα πρόσωπα που τα απαιτούν.