Οικονομικό έτος μητρικής εταιρείας και θυγατρικής

147. [Διαγράφηκε]