Οικονομικό έτος μητρικής εταιρείας και θυγατρικής

147.-(1) Σύμβουλοι μητρικής εταιρείας πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, εκτός όταν κατά τη γνώμη τους υπάρχουν καλοί λόγοι για το αντίθετο, το οικονομικό έτος καθεμιάς από τις θυγατρικές συμπίπτει με το οικονομικό έτος της ίδιας εταιρείας.

(2) Όταν ήθελε φανεί επιθυμητό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι για μητρική εταιρεία ή για θυγατρική μητρικής εταιρείας να επεκτείνει το οικονομικό έτος της ώστε το οικονομικό έτος της θυγατρικής να λήγει τον ίδιο χρόνο όπως το οικονομικό έτος της μητρικής εταιρείας και για το σκοπό αυτό να αναβάλει την υποβολή των σχετικών λογαριασμών ενώπιον γενικής συνέλευσης από ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αίτηση ή με τη συγκατάθεση των συμβούλων της εταιρείας της οποίας το οικονομικό έτος πρόκειται να παραταθεί να διατάξει όπως, στην περίπτωση της εταιρείας εκείνης, δεν θα απαιτείται η υποβολή λογαριασμών σε γενική συνέλευση, η σύγκληση γενικής συνέλευσης ή η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για το προηγούμενο από τα αναφερόμενα ημερολογιακά έτη.