Κυκλοφορία ψηφισμάτων μελών, κλπ.

134.-(1) Τηρουμένων των ακόλουθων διατάξεων του άρθρου αυτού εταιρεία πρέπει, με γραπτή αίτηση τέτοιου αριθμού μελών που ορίζεται πιο κάτω, και εκτός αν η εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά, με έξοδα των αιτητών-

(α) να δώσει σε μέλη της εταιρείας που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση ειδοποίηση για οποιοδήποτε ψήφισμα που πρέπει να προταθεί και για το οποίο υπάρχει πρόθεση να υποβληθεί στη συνέλευση εκείνη

(β) να κυκλοφορήσει σε μέλη που δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για γενική συνέλευση, έκθεση που θα αποτελείται από όχι περισσότερες από χίλιες λέξεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που αναφέρεται σε προτεινόμενο ψήφισμα ή σε εργασία που θα επιληφθεί η συνέλευση εκείνη.

(2) Ο αριθμός των μελών που απαιτείται για την αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) είναι-

(α) οποιοσδήποτε αριθμός μελών που αντιπροσωπεύει τουλάχιστο το ένα εικοστό του συνόλου των μελών που κατά το χρόνο της αίτησης έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία αναφέρεται η αίτηση ή

(β) τουλάχιστον εκατό μέλη που κατέχουν μετοχές της εταιρείας για τις οποίες έχει καταβληθεί από κάθε μέλος ποσό όχι λιγότερο κατά μέσο όρο από εκατό λίρες.

(3) Ειδοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου ψηφίσματος δίνεται, και τέτοια δήλωση κυκλοφορεί, στα μέλη της εταιρείας που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για τη συνέλευση με την επίδοση αντιγράφου της απόφασης ή δήλωσης σε καθένα τέτοιο μέλος με οποιοδήποτε τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται η επίδοση ειδοποίησης, και ειδοποίηση για οποιοδήποτε τέτοιο ψήφισμα δίνεται σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της εταιρείας με την παράδοση ειδοποίησης για το γενικό αποτέλεσμα του ψηφίσματος με οποιοδήποτε τρόπο που επιτρέπεται η παράδοση σε αυτό ειδοποίησης των συνελεύσεων της εταιρείας:

Νοείται ότι το αντίγραφο επιδίδεται, και ειδοποίηση του αποτελέσματος του ψηφίσματος δίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, με τον ίδιο τρόπο και κατά την έκταση που είναι αυτό πρακτικό, τον ίδιο χρόνο που δίνεται η ειδοποίηση για τη συνέλευση και όταν αυτό δεν είναι πρακτικό να γίνει η επίδοση ή η παράδοση της το χρόνο εκείνο, αυτή επιδίδεται ή δίνεται μόλις είναι πρακτικό μετά.

(4) Εταιρεία δεν υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο αυτό να δώσει ειδοποίηση οποιουδήποτε ψηφίσματος ή κυκλοφορήσει οποιαδήποτε έκθεση εκτός αν-

(α) αντίγραφο της αίτησης υπογραμμένο από τους αιτητές (ή δύο ή περισσότερα αντίγραφα που περιέχουν συνολικά τις υπογραφές όλων των αιτητών) κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας-

(i) σε περίπτωση αίτησης που απαιτεί ειδοποίηση ψηφίσματος, τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν από τη συνέλευση και

(ii) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης αίτησης, τουλάχιστο μια εβδομάδα πριν από τη συνέλευση και

(β) με την αίτηση κατατίθεται ή προσφέρεται ποσό που είναι εύλογα επαρκές για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας για την πραγματοποίηση της:

Νοείται ότι αν, μετά την κατάθεση στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, αντιγράφου αίτησης για ειδοποίηση ψηφίσματος συγκαλείται ετήσια γενική συνέλευση σε ημερομηνία έξι εβδομάδων ή λιγότερο μετά την κατάθεση του αντιγράφου, το αντίγραφο λογίζεται ότι κατατέθηκε κατάλληλα για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού αν και τούτο δεν κατατέθηκε μέσα στο χρόνο που απαιτείται από το εδάφιο αυτό.

(5) Η εταιρεία επίσης δεν είναι υποχρεωμένη από το άρθρο αυτό να κυκλοφορήσει δήλωση αν, μετά από αίτηση της εταιρείας ή άλλου προσώπου που ισχυρίζεται ότι είναι δυσαρεστημένο, το Δικαστήριο ικανοποιείται ότι γίνεται κατάχρηση των δικαιωμάτων που παραχωρεί το άρθρο αυτό για το σκοπό να εξασφαλιστεί περιττή δημοσιότητα για δυσφημιστικό θέμα και το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως οι αιτητές καταβάλουν όλα ή μέρος των εξόδων της εταιρείας σε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό ανεξάρτητα αν αυτοί δεν είναι διάδικοι στην αίτηση.

(6) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε περιέχεται στο καταστατικό της εταιρείας, η εργασία που δύναται να διεξαχθεί στην ετήσια γενική συνέλευση περιλαμβάνει οποιοδήποτε ψήφισμα για το οποίο δίνεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό, και για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, ειδοποίηση λογίζεται ότι δόθηκε με τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα από τυχαία παράλειψη της επίδοσης της σε ένα ή περισσότερα μέλη.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.