Έκτακτα και ειδικά ψηφίσματα

135.-(1) Έκτακτο ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών, που δικαιούνται να ψηφίσουν με τον τρόπο αυτό, ψηφίζουν προσωπικά, ή όταν επιτρέπονται αντιπρόσωποι, διά αντιπροσώπου, σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως έκτακτο ψήφισμα, δόθηκε κατάλληλα.

(2) Ειδικό ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με τέτοια πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη έκτακτου ψηφίσματος και σε γενική συνέλευση για την οποία έχει δοθεί κατάλληλη ειδοποίηση είκοσι μιας τουλάχιστον ημερών που ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα:

Νοείται ότι, ψήφισμα δύναται να προταθεί και εγκριθεί ως ειδικό σε συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση συντομότερη από τις είκοσι μια ημέρες αν έτσι συμφωνήθηκε από την πλειοψηφία του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν σε οποιαδήποτε τέτοια συνέλευση, που είναι πλειοψηφία που κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν εκείνο το δικαίωμα, ή, σε περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, αντιπροσωπεύει όχι λιγότερο από το ενενήντα πέντε τοις εκατό του συνόλου των εκλογικών δικαιωμάτων όλων των μελών σε εκείνη τη συνέλευση.

(3) Σε οποιαδήποτε συνέλευση που υποβάλλεται για έγκριση έκτακτο ή ειδικό ψήφισμα, δήλωση του προέδρου ότι το ψήφισμα εγκρίθηκε, αποτελεί αμάχητη μαρτυρία για το γεγονός χωρίς απόδειξη του αριθμού ή αναλογίας των ψήφων που καταγράφονται υπέρ ή κατά του ψηφίσματος εκτός αν ήθελε ζητηθεί ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων.

(4) Κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας στην ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων που ζητήθηκε  για το σκοπό έγκρισης έκτακτου ή ειδικού ψηφίσματος πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός αυτών που ψήφισαν υπέρ και κατά του ψηφίσματος.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ειδοποίηση συνέλευσης λογίζεται ότι δόθηκε κατάλληλα και ότι η συνέλευση έγινε όπως πρέπει όταν η ειδοποίηση δόθηκε και η συνέλευση έγινε με τον τρόπο που προνοεί ο Νόμος αυτός ή το καταστατικό.