Έκθεση των ελεγκτών και δικαίωμα πρόσβασης σε βιβλία κλπ.

156.-(1) Οι ελεγκτές καταρτίζουν έκθεση στα μέλη για τους λογαριασμούς που ελέγκτηκαν από αυτούς και για κάθε ισολογισμό, λογαριασμό κερδοζημιών και όλων των λογαριασμών συγκροτημάτων που τίθενται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια του χρόνου που κατέχουν τη θέση τους και η έκθεση περιλαμβάνει δηλώσεις αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται στο Ένατο Παράρτημα.

(2) Η έκθεση των ελεγκτών διαβάζεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση και είναι ανοικτή για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος.

(3) Κάθε ελεγκτής εταιρείας έχει το δικαίωμα πρόσβασης πάντοτε στα βιβλία και λογαριασμούς και εντάλματα δαπανών της εταιρείας και δικαιούται να ζητήσει από τους αξιωματούχους της εταιρείας τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις όπως κρίνει αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων των ελεγκτών.

(4) Οι ελεγκτές εταιρείας δικαιούνται να παρίστανται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας και να λαμβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με οποιαδήποτε γενική συνέλευση τις οποίες οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να λαμβάνει και να ακούονται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση που παρίστανται πάνω σε οποιοδήποτε μέρος των εργασιών της συνέλευσης το οποίο τους ενδιαφέρει ως ελεγκτές.