Έκθεση των ελεγκτών και δικαίωμα πρόσβασης σε βιβλία κλπ.

156.-(1)-(α) Οι ελεγκτές καταρτίζουν έκθεση, απευθυνόμενη στα μέλη της εταιρείας, για όλες τις οικονομικές καταστάσεις που ελέγχθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια του χρόνου που κατέχουν τη θέση τους.

(β) Η έκθεση των ελεγκτών περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στο Ένατο Παράρτημα·

(γ) Οι ελεγκτές αποφαίνονται και περί του κατά πόσον η έκθεση συμβούλων συνάδει προς τις οικονομικές καταστάσεις και, σε περίπτωση που δεν συνάδει, σημειώνουν την απόκλιση και δίνουν μία εικόνα του πώς θα έπρεπε να έχει το σχετικό σημείο  στην έκθεση:

(δ) Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους ελεγκτές.

(2) Η έκθεση των ελεγκτών διαβάζεται ενώπιον της εταιρείας σε γενική συνέλευση και είναι ανοικτή για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος.

(3) Κάθε ελεγκτής εταιρείας έχει το δικαίωμα πρόσβασης πάντοτε στα βιβλία και λογαριασμούς και εντάλματα δαπανών της εταιρείας και δικαιούται να ζητήσει από τους αξιωματούχους της εταιρείας τέτοιες πληροφορίες και εξηγήσεις όπως κρίνει αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων των ελεγκτών.

(4) Οι ελεγκτές εταιρείας δικαιούνται να παρίστανται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας και να λαμβάνουν όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες κοινοποιήσεις σχετικά με οποιαδήποτε γενική συνέλευση τις οποίες οποιοδήποτε μέλος δικαιούται να λαμβάνει και να ακούονται σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση που παρίστανται πάνω σε οποιοδήποτε μέρος των εργασιών της συνέλευσης το οποίο τους ενδιαφέρει ως ελεγκτές.