Γενικές διατάξεις σχετικά με συνεδριάσεις και ψήφους

128.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν κατά την έκταση που δεν υπάρχει άλλη διάταξη για αυτές στο καταστατικό της εταιρείας:

(α) ειδοποίηση για τη συνέλευση εταιρείας επιδίδεται σε κάθε μέλος της εταιρείας με τον τρόπο που απαιτείται η επίδοση ειδοποιήσεων από τον Πίνακα Α και για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής η έκφραση “Πίνακας Α” σημαίνει εκείνο τον Πίνακα που εκάστοτε ισχύει:

Νοείται ότι η ειδοποίηση για τη συνέλευση δημόσιας εταιρείας, εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δύναται να γίνει μέσω ανακοίνωσης της εταιρείας στην ιστοσελίδα της και στην περίπτωση αυτή με δημοσίευση και στον ημερήσιο τύπο.

Νοείται περαιτέρω ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο δύναται να παραπέμπει τους μετόχους της εταιρείας για οποιανδήποτε περαιτέρω συναφή επεξήγηση ή πληροφορία στην ίδια την εταιρεία ή στην ιστοσελίδα της.

(β) δύο ή περισσότερα μέλη που κατέχουν όχι λιγότερες από το ένα δέκατο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου ή, αν η εταιρεία δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, όχι λιγότερο από το πέντε τοις εκατό του αριθμού των μελών της εταιρείας, δύνανται να καλέσουν συνέλευση·

(γ) σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας με περισσότερα από ένα μέλη, δύο μέλη, και σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, τρία μέλη παρόντα προσωπικά αποτελούν απαρτία·

(δ) οποιοδήποτε μέλος που εκλέγεται, από τα μέλη που είναι παρόντα στη συνέλευση δύναται να είναι πρόεδρος της·

(ε) σε περίπτωση εταιρείας που αρχικά είχε μετοχικό κεφάλαιο, κάθε μέλος έχει μια ψήφο αναφορικά με κάθε μετοχή ή για κάθε δέκα λίρες ποσοστό κεφαλαίου που κατέχεται από αυτό, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κάθε μέλος έχει μια ψήφο.

(2) Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας με ένα και μοναδικό μέλος, το μέλος αυτό θα ασκεί όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης, δυνάμει του παρόντος Νόμου, νοουμένου πάντοτε ότι οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το μέλος αυτό σε γενικές συνελεύσεις θα καταγράφονται σε πρακτικά, ή θα καταρτίζονται γραπτώς.