Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 127Α και 127Β σε ορισμένες περιπτώσεις

127Γ. Οι διατάξεις των άρθρων 127Α και 127Β δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.