Χρόνος για συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης

120.-(1) Η ετήσια έκθεση πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε σαράντα δύο ημέρες από την ετήσια γενική συνέλευση του έτους, είτε η συνέλευση εκείνη είναι η πρώτη ή μόνη συνηθισμένη γενική συνέλευση, ή η πρώτη ή μόνη γενική συνέλευση, της εταιρείας για το έτος είτε όχι, και η εταιρεία πρέπει να αποστείλει αμέσως στον έφορο εταιρειών αντίγραφο υπογραμμένο από σύμβουλο και το γραμματέα της εταιρείας.

(2) Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη διαπράττει ποινικό αδίκημα, και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού ο όρος “αξιωματούχος” περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας συνήθως ενεργούν.

(3) Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, ο έφορος εταιρειών δύναται να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 5.000).