Αντιπροσώπευση νομικών προσώπων σε συνελεύσεις εταιρειών και πιστωτών

133.-(1) Νομικό πρόσωπο, είτε είναι εταιρεία με την έννοια του Νόμου αυτού είτε όχι, δύναται-

(α) αν τούτο είναι μέλος άλλου νομικού προσώπου, που είναι εταιρεία με την έννοια του Νόμου αυτού, με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτήσει τέτοιο πρόσωπο που ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε συνέλευση οποιασδήποτε τάξης μελών της εταιρείας

(β) αν τούτο είναι πιστωτής, περιλαμβανομένου και κατόχου χρεωστικών ομολόγων, άλλου νομικού προσώπου, που είναι εταιρεία με την έννοια του Νόμου αυτού, με απόφαση των συμβούλων του ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτήσει τέτοιο πρόσωπο που θα ήθελε θεωρήσει κατάλληλο να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε συνέλευση πιστωτών της εταιρείας που συγκαλέστηκε σύμφωνα με αυτό το Νόμο ή οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδόθηκαν με βάση αυτό ή σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται σε χρεωστικό ομόλογο ή συμβόλαιο που δημιουργεί εμπίστευμα, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο όπως προαναφέρθηκε δικαιούται να ασκεί εκ μέρους του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί τις ίδιες εξουσίες ως το νομικό εκείνο πρόσωπο θα μπορούσε να ασκεί αν ήταν φυσικό πρόσωπο μέτοχος, πιστωτής ή κάτοχος χρεωστικών ομολόγων της άλλης εκείνης εταιρείας.