Εξουσία εταιρείας να διευθετεί την πληρωμή διάφορων ποσών πάνω σε μετοχές

58. Εταιρεία αν εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό από το καταστατικό της, δύναται να πράξει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω-

(α) να προβεί σε διευθετήσεις κατά την έκδοση μετοχών για διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των μετόχων ως προς τα ποσά και το χρόνο πληρωμής των κλήσεων για τις μετοχές τους

(β) να αποδεχθεί από οποιοδήποτε μέλος ολόκληρο ή μέρος του ποσού που παρέμεινε απλήρωτο από οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχονται από αυτό αν και κανένα μέρος εκείνου του ποσού δεν κλήθηκε για πληρωμή

(γ) να πληρώσει μέρισμα με αναλογία το ποσό που καταβλήθηκε για καθεμιά μετοχή όταν για ορισμένες μετοχές καταβλήθηκε μεγαλύτερο ποσό παρά σε άλλες.