Ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή μετοχών μέσω εξαρτημένης εταιρείας.

57ΣΤ. (1) Η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή μετοχών δημόσιας εταιρείας (η οποία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα αναφέρεται ως «η πρώτη εταιρεία») από άλλη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπή ή αλλοδαπή (η οποία στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου θα αναφέρεται ως «η άλλη εταιρεία»), η οποία άλλη εταιρεία είναι θυγατρική της πρώτης, θεωρείται για τους σκοπούς των άρθρων 57Α έως 57Ε ότι έγιναν από την ίδια την πρώτη εταιρεία.

(2) Όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή των μετοχών μέσω της άλλης εταιρείας έχει συντελεσθεί κάτω από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (1) του άρθρου 57Β περιστάσεις, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 57Β και του άρθρου 57Γ, αλλά εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) Τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της πρώτης εταιρείας, τα οποία διαθέτει η άλλη εταιρεία, αναστέλλονται, και

(β) Οι σύμβουλοι της πρώτης εταιρείας υποχρεούνται να εξαγοράσουν από την άλλη εταιρεία τις μετοχές που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 57Β και στο άρθρο 57Γ στην τιμή που τις είχε αποκτήσει αυτή η άλλη εταιρεία, εκτός εάν οι εν λόγω σύμβουλοι αποδείξουν ότι η πρώτη εταιρεία δεν είχε καμία ανάμειξη στην ανάληψη ή την απόκτηση των εν λόγω μετοχών.

(3) Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται:

(α) Για λογαριασμό προσώπου διάφορου του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος, και εφ’ όσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η πρώτη εταιρεία ούτε η άλλη εταιρεία,

(β) από την άλλη εταιρεία ως κατ' επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί στην Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως , ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής της Δημοκρατίας ή Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των κατ' επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων.