Ειδοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

62.-(1) Όταν εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο είτε οι μετοχές αυτές μετατρέπονται σε ποσοστό κεφαλαίου είτε όχι, αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο πέρα από το εγγεγραμμένο κεφάλαιο, οφείλει μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έγκριση ψηφίσματος που εξουσιοδοτεί την αύξηση να δώσει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση και ο έφορος καταχωρεί την αύξηση.

(2) Η εξουσιοδότηση που πρέπει να δίνεται όπως προαναφέρθηκε περιλαμβάνει τέτοιες λεπτομέρειες που δυνατό να καθοριστούν, σχετικά με τις τάξεις των επηρεαζόμενων μετοχών και τους όρους με την επιφύλαξη των οποίων οι νέες μετοχές έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, και θα αποστέλλεται στον έφορο εταιρειών μαζί με την ειδοποίηση τυπωμένο αντίγραφο του ψηφίσματος που εξουσιοδοτεί την αύξηση.

Νοείται ότι, σε περίπτωση όπου το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης για αύξηση κεφαλαίου παρέχει εξουσία στους συμβούλους να προβούν σε έκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών, η εξουσία αυτή έχει ανώτατη διάρκεια πέντε ετών, και δύναται να ανανεωθεί μία ή περισσότερες φορές από τη γενική συνέλευση, για χρονικό διάστημα, που δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

(3) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το άρθρο αυτό η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.