Υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και της εκθέσεως συμβούλων από ελεγκτές.

152Α.-(1) (α) Οι ακόλουθες εταιρείες υποβάλλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156, τις οικονομικές τους καταστάσεις σε έλεγχο από ελεγκτή:-

(i) κάθε εταιρεία, η οποία υποχρεούται από τον παρόντα Νόμο να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

(ii) κάθε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

(iii) κάθε ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης η οποία δεν είναι εταιρεία μικρού μεγέθους.

(β) Οι αναφερόμενες  στην παράγραφο (α) εταιρείες υποβάλλουν επίσης στον ελεγκτή την έκθεση των συμβούλων για σκοπούς ελέγχου της συμβατότητας της με τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εταιρεία μικρού μεγέθους» σημαίνει εταιρεία, της οποίας τουλάχιστον δύο εκ των κατωτέρω τριών μεγεθών δεν υπερβαίνουν, καθ΄όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τις ακόλουθες τιμές:

(i) σύνολο των εμφανιζομένων στον ισολογισμό στοιχείων του ενεργητικού (και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού) σε £ 2,000,000 λίρες·

(ii) καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών £4,100,000·

(iii) αριθμός απασχολουμένων, κατά μέσο όρο, 50 άτομα:

Νοείται ότι εταιρεία η οποία αρχικά πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις χάνει τον χαρακτήρα της ως εταιρεία μικρού μεγέθους μόνο αν υπερβεί τα ανωτέρω κριτήρια σε δύο συναπτά οικονομικά έτη.

(3) Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση συμβούλων, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, λογίζονται ως μη δημοσιοποιηθείσες, βάσει του εδαφίου (4) του άρθρου 142.