Τήρηση λογιστικών βιβλίων

141. -(1) Κάθε εταιρεία μεριμνά ώστε να τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία σχετικά με-

(α) όλα τα ποσά χρημάτων που εισπράττονται και δαπανούνται από την εταιρεία και τα θέματα σχετικά με τα οποία έγινε η είσπραξη και δαπάνη

(β) όλες τις πωλήσεις και αγορές αγαθών από την εταιρεία

(γ) το ενεργητικό και παθητικό της εταιρείας.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν θεωρείται ότι τηρούνται κατάλληλα λογιστικά βιβλία σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα αν δεν τηρούνται τέτοια λογιστικά βιβλία που είναι αναγκαία για την παροχή αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων της εταιρείας όπως και εξήγηση των δοσοληψιών της.

(3) Τα λογιστικά βιβλία φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας ή σε τέτοιο άλλο τόπο όπως διευθυντές θεωρήσουν ορθό και είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από τους διευθυντές:

Nοείται ότι αν λογιστικά βιβλία φυλάγονται σε τόπο εκτός της Δημοκρατίας, αποστέλλονται και φυλάγονται σε τόπο στη Δημοκρατία και είναι πάντοτε ανοικτά για επιθεώρηση από τους συμβούλους τέτοιοι λογαριασμοί και εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες που αναφέρονται στα λογιστικά βιβλία που τηρούνται με τον τρόπο αυτό ώστε να δείχνουν με εύλογη ακρίβεια την οικονομική κατάσταση εκείνης της εργασίας, κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες και να καθιστούν δυνατή την ετοιμασία, σύμφωνα με το Νόμο αυτό, του ισολογισμού της εταιρείας, του λογαριασμού κερδοζημιών ή του λογαριασμού εσόδων και εξόδων της, και οποιοδήποτε έγγραφο που επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα αυτά που παρέχει πληροφορίες όπως απαιτείται από το Νόμο αυτό και επιτρέπεται από αυτό να δίνεται με τον τρόπο αυτό.

(4) Αν πρόσωπο, που είναι σύμβουλος εταιρείας παραλείπει να πάρει όλα τα εύλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει συμμόρφωση από την εταιρεία προς τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, ή με δική του εσκεμμένη πράξη ήταν η αιτία παράλειψης από την εταιρεία με βάση αυτό, υπόκειται αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου:

Νοείται ότι-

(α) σε οποιαδήποτε διαδικασία εναντίον προσώπου σχετικά με αδίκημα με βάση το άρθρο αυτό που συνίσταται σε παράλειψη λήψης εύλογων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης από την εταιρεία προς τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, αποτελεί υπεράσπιση ή απόδειξη ότι είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και επίστευε ότι ικανό και αξιόπιστο πρόσωπο ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές και ότι ήταν σε θέση να εκτελέσει εκείνο το καθήκον και

(β) πρόσωπο δεν καταδικάζεται σε φυλάκιση για τέτοιο αδίκημα εκτός, αν κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου που επιλαμβάνεται της υπόθεσης, το αδίκημα διαπράχτηκε εσκεμμένα.