Πρακτικά διαδικασιών συνελεύσεων συνεδριών εταιρείας και συμβούλων και διαχειριστών

139.-(1) Κάθε εταιρεία μεριμνά για να καταχωρούνται σε βιβλία που τηρούνται για το σκοπό αυτό τα πρακτικά των διαδικασίων γενικών συνελεύσεων, όλων των διαδικασιών των συνελεύσεων των συμβούλων της, και όταν υπάρχουν διαχειριστές, όλων των διαδικασιών των διαχειριστών της.

(2) Κάθε τέτοιο πρακτικό αποτελεί απόδειξη της διαδικασίας αν φέρεται ότι είναι υπογραμμένο από τον πρόεδρο της συνέλευσης στην οποία έγινε η διαδικασία, ή από τον πρόεδρο της επόμενης συνέλευσης.

(3) Όταν τηρήθηκαν πρακτικά της διαδικασίας γενικής συνέλευσης της εταιρείας ή συνέλευσης των συμβούλων ή διαχειριστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τότε μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, η συνέλευση λογίζεται ότι συγκαλέστηκε και έγινε κατάλληλα και ότι η διαδικασία σε αυτή έγινε κατάλληλα και όλοι οι διορισμοί συμβούλων, διαχειριστών ή εκκαθαριστών λογίζονται έγκυροι.

(4) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1) η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.