Εξουσία για έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών

57.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δύναται, αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της να εκδίδει προνομιούχες μετοχές που είναι εξαγοράσιμες, ή υπόκεινται σε εξαγορά κατ’ εκλογή της εταιρείας:

Νοείται ότι-

(α) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός μόνο από τα κέρδη της εταιρείας που διαφορετικά θα τα διάθεταν για την πληρωμή μερίσματος ή από το προϊόν νέας έκδοσης μετοχών που γίνεται για το σκοπό της εξαγοράς

(β) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός αν είναι πλήρως πληρωμένες

(γ) πρέπει να γίνει πρόνοια για το ποσό υπέρ το άρτιο, αν υπάρχει, το πληρωτέο κατά την εξαγορά, από τα κέρδη της εταιρείας ή από το λογαριασμό της υπεραξίας μετοχών της εταιρείας πριν από την εξαγορά των μετοχών

(δ) όταν οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές εξαγοράζονται διαφορετικά ή από το προϊόν νέας έκδοσης, ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των εξαγορασθεισών μετοχών μεταφέρεται από τα κέρδη που διαφορετικά θα διαθέτονταν για μέρισμα σε αποθεματικό που ονομάζεται “αποθεματικό κεφάλαιο για αποπληρωμή μετοχών” και εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας εκτός από τις διατάξεις στο άρθρο αυτό, ωσάν το αποθεματικό κεφάλαιο για την αποπληρωμή μετοχών ήταν πληρωμένο κεφάλαιο της εταιρείας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η εξαγορά προνομιούχων μετοχών με βάση αυτό δύναται να γίνει με την επιφύλαξη τέτοιων όρων και με τέτοιο τρόπο που προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας.

(3) Η εξαγορά από την εταιρεία προνομιούχων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν λογίζεται ότι μειώνει το ποσό του εγκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

(4) Όταν σύμφωνα με το άρθρο αυτό εταιρεία εξαγόρασε ή πρόκειται να εξαγοράσει οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές, θα έχει εξουσία να εκδώσει μετοχές μέχρι του ονομαστικού ποσού των εξαγορασμένων μετοχών ή των μετοχών που θα εξαγοραστούν ωσάν οι μετοχές αυτές δεν είχαν εκδοθεί ποτέ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν θα λογίζεται σύμφωνα με το νόμο αυτό ως αυξημένο από την έκδοση μετοχών, για τους σκοπούς οποιωνδήποτε νομοθετημάτων σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου:

Νοείται ότι, όταν εκδίδονται νέες μετοχές πριν από την εξαγορά των παλιών μετοχών, οι νέες μετοχές, όσον αφορά το τέλος του χαρτοσήμου, δεν λογίζονται ως εκδομένες, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό, εκτός αν οι παλιές μετοχές εξαγοραστούν μέσα σε ένα μήνα μετά την έκδοση των νέων μετοχών.

(5) Ανεξάρτητα από ότι περιλαμβάνεται στο άρθρο, αυτό η εταιρεία δύναται να διαθέσει το αποθεματικό κεφάλαιο για την εξαγορά μετοχών για την πληρωμή μη εκδομένων μετοχών της εταιρείας που θα εκδοθούν σε μέλη της εταιρείας ως πλήρως πληρωμένες υπό μορφή δωρεάν παραχώρησης.

(6) Η εξαγορά δημοσιεύεται κατά το άρθρο 365Α.