Εξουσία έκδοσης μετοχών υπό το άρτιο

56.-(1) Δημόσια εταιρεία δεν επιτρέπεται να εκδίδει μετοχές υπό το άρτιον.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι νόμιμο για ιδιωτική εταιρεία να εκδίδει μετοχές της εταιρείας υπό το άρτιο τάξεως που ήδη εκδόθηκε:

Νοείται ότι-

(α) η έκδοση των υπό το άρτιο μετοχών πρέπει να εξουσιοδοτείται με ψήφισμα που εγκρίνεται σε γενική συνέλευση της εταιρείας και πρέπει να επικυρώνεται από το Δικαστήριο

(β) το ψήφισμα πρέπει να ορίζει τον ανώτατο συντελεστή εκπτώσεων σύμφωνα με τον οποίο θα εκδοθούν οι μετοχές

(γ) δεν πρέπει να έχει παρέλθει λιγότερο από ένα έτος από την ημερομηνία της έκδοσης από την ημερομηνία που η εταιρεία θα εδικαιούτο να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών της

(δ) οι μετοχές που εκδίδονται υπό το άρτιο πρέπει να εκδίδονται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που η έκδοση επικυρώνεται από το Δικαστήριο ή μέσα σε τέτοια παραταθείσα προθεσμία που το Δικαστήριο δυνατό να επιτρέψει.

(3) Όταν εταιρεία εγκρίνει ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί την έκδοση μετοχών υπο το άρτιο, δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο διάταγμα που να επικυρώνει την έκδοση, και με την αίτηση αυτή, το Δικαστήριο, αν θεωρήσει αυτό ορθό λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, δύναται να εκδώσει διάταγμα που να επικυρώνει την έκδοση με τέτοιους όρους που ήθελε θεωρήσει ορθό.