Έκδοση και συνέπεια μετοχικών ενταλμάτων στον κομιστή

81.-(1) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές μπορεί, αν αυτό εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της, αναφορικά με πλήρως εξοφλημένες μετοχές, να εκδίδει εντάλματα που να φέρουν την κοινή σφραγίδα της δηλώνοντας ότι ο κομιστής του εντάλματος δικαιούται στις μετοχές που αναφέρονται σε αυτό, και δύναται να προνοεί, με δελτία ή διαφορετικά, την πληρωμή των μελλοντικών μερισμάτων πάνω στις μετοχές που περιλαμβάνονται στο ένταλμα.

(2) Το προαναφερόμενο στο Νόμο αυτό ένταλμα ονομάζεται “ένταλμα μετοχών”.

(3) Ένταλμα μετοχών παρέχει στον κομιστή το δικαίωμα στις μετοχές που αναφέρονται σε αυτό και οι μετοχές δύνανται να μεταβιβαστούν με την παράδοση του εντάλματος.