Παύση προστασίας εταιρείας και τερματισμός διορισμού εξεταστή

202ΚΘ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 202Η, η προστασία που παρέχεται σε εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 202Η παύει -

(α) όταν τεθεί σε ισχύ ο συμβιβασμός ή το σχέδιο διακανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(β) κατά τέτοια ενωρίτερη ημερομηνία όπως δύναται να καθορίσει το Δικαστήριο.

(2) Σε περίπτωση που εταιρεία παύει να τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου, ο διορισμός του εξεταστή τερματίζεται κατά την ημερομηνία της παύσης αυτής.