Διατάξεις αναφορικά με μισθώσεις

202ΚΗ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) και του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής τους από το Δικαστήριο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 202ΚΕ, δεν μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πρόνοια η οποία να προβλέπει ένα ή όλα από τα ακόλουθα:

(α) για μείωση του ποσού οποιουδήποτε ενοικίου ή άλλης περιοδικής πληρωμής που κατακρατείται σύμφωνα με μίσθωση γης, η οποία πρέπει να καταβληθεί μετά την ημερομηνία που ο συμβιβασμός ή το σχέδιο διακανονισμού τίθεται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (9) του άρθρου 202ΚΕ, ή για την πλήρη διαγραφή του δικαιώματος του εκμισθωτή σε οποιεσδήποτε τέτοιες πληρωμές·

(β) σε περίπτωση παράλειψης που αφορά -

(i) καταβολή ποσού ενοικίου ή οποιασδήποτε περιοδικής πληρωμής που κατακρατείται βάσει συμφωνίας μίσθωσης γης· ή

(ίί) υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή με υποχρέωση που πηγάζει από τέτοια μίσθωση, η οποία να πρέπει να καταβληθεί ή με την οποία να πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση, μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο (α),

απαίτηση, σύμφωνα με την οποία ο εκμισθωτής δεν θα ασκεί ή θα ασκεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει βάσει της μίσθωσης ή από άλλη ρύθμιση ώστε -

(Ι) να ανακτήσει κατοχή της σχετική γης,

(II) να ακυρώσει τη μίσθωση ή να εισέλθει στη γη με άλλο τρόπο,

(III) να ανακτήσει το ποσό τέτοιου ενοικίου ή άλλης πληρωμής ή να απαιτήσει αποζημιώσεις ή άλλη θεραπεία αναφορικά με την παράλειψη να συμμορφωθεί με τέτοια σύμβαση ή υποχρέωση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σχετικά με μια εταιρεία ικανοποιούν τον όρο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (ίί) της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 202ΚΕ, εάν οι προτάσεις περιλαμβάνουν πρόνοια η οποία σχετίζεται με μίσθωση ή οποιαδήποτε συμφωνία ενοικίασης σε σχέση με περιουσία εκτός από γη και σύμφωνα με τη γνώμη του Δικαστηρίου -

(α) η αξία της εν λόγω περιουσίας είναι ουσιαστική, και

(β) η εν λόγω πρόνοια έχει παρόμοιο αποτέλεσμα με πρόνοια η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1).

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) δεν εφαρμόζονται εάν ο εκμισθωτής ή ο ιδιοκτήτης της σχετικής περιουσίας έχει συγκατατεθεί γραπτώς για τη συμπερίληψη της πρόνοιας που αναφέρεται στα εδάφια (1) ή (2) στις προτάσεις για το συμβιβασμό ή το σχέδιο διακανονισμού.

(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), κατά τη λήψη απόφασης κατά πόσον η αξία της σχετικής περιουσίας είναι ουσιαστική, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης ή συμφωνίας ενοικίασης.