Εκτίμηση της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση

251Α.-(1) Εξασφαλισμένος πιστωτής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος εκκαθάρισης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υποβάλλει στον επίσημο παραλήπτη ή εκκαθαριστή και, όπου εφαρμόζεται, σε εγγυητή προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση.

(2) Το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της προκαταρκτικής εκτίμησης από τον πιστωτή δυνάμει του εδαφίου (1), ο επίσημος παραλήπτης ή εκκαθαριστής και, όπου εφαρμόζεται, ο εγγυητής-

(α)  συμφωνούν μεταξύ τους και με τον πιστωτή ως προς την αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση, και σε τέτοια περίπτωση η εν λόγω εκτίμηση είναι δεσμευτική για όλους, ή

(β)  διορίζουν ανεξάρτητο εκτιμητή, ή

(γ) αποτείνονται στην Υπηρεσία Αφερεγγυότητας για να διορίσει η ίδια ανεξάρτητο εκτιμητή.

(3) Ανεξάρτητος εκτιμητής που διορίζεται είτε δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), είτε δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), καθορίζει εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών από το διορισμό του, την αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση, και, η εκτίμηση που γίνεται από τον εν λόγω εκτιμητή θα είναι δεσμευτική για τον επίσημο παραλήπτη ή εκκαθαριστή, τον εξασφαλισμένο πιστωτή και, όπου εφαρμόζεται, τον εγγυητή.

(4) Τα έξοδα της εκτίμησης που γίνεται δυνάμει του εδαφίου (3), καταβάλλονται κατ' αναλογία από τον εξασφαλισμένο πιστωτή, τον επίσημο παραλήπτη ή εκκαθαριστή και, όπου εφαρμόζεται, τον εγγυητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο επίσημος παραλήπτης ή εκκαθαριστής ή, όπου εφαρμόζεται, ο εγγυητής, αποδέχεται την προκαταρκτική εκτίμηση της αξίας της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) από τον εξασφαλισμένο πιστωτή, εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής εξόδων των εκτιμήσεων:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα έξοδα που καταβάλλονται από τον επίσημο παραλήπτη ή εκκαθαριστή δυνάμει του παρόντος εδαφίου, θεωρούνται ως έξοδα και δαπάνες της εκκαθάρισης.

(5) Για του σκοπούς του παρόντος άρθρου-

"εκτιμητής" σημαίνει αδειούχο εκτιμητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Μητρώο Μελών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου δυνάμει του περί Επιστημονικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου·

"αξία της περιουσίας που υπόκειται σε εξασφάλιση" σημαίνει το ποσό το οποίο η περιουσία θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα αποφέρει, εάν διατίθετο στην ελεύθερη αγορά από πωλητή που ενεργεί εκούσια, σε αγοραστή που ενεργεί εκούσια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση·

"Υπηρεσία Αφερεγγυότητας" σημαίνει την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας ως ορίζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου.