ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

[Άρθρο 18ΠΔ(3)(α)]

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Απόφαση Επιστροφής

 

Αρ. Φακ.:                                                                                                 <ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>

Αρ. Τηλ.:                                                                                                  <ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>

Αρ. Τηλεομ.:                                                                                             <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

Κο./Κα. <΄Ονομα και Επίθετο>

 

Κύριε/Κυρία,

Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι είστε απαγορευμένος μετανάστης δυνάμει των παραγράφων (κ) ή/και (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφάλαιο 105, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, λόγω παράνομης εισόδου και παραμονής.

Ως εκ τούτου έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης εναντίον σας με ημερ., η οποία συνοδεύεται από διάταγμα κράτησης ημερομηνίας επίσης, επειδή κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής σας.

Περαιτέρω, με την παρούσα, ενημερώνεστε ότι η επανείσοδός σας στη Δημοκρατία απαγορεύεται για τα επόμενα <αριθμός> χρόνια.

΄Εχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής τόσο κατά της απόφασης αυτής όσο και κατά της απόφασης για την απομάκρυνσή σας και του διατάγματος κράτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός 75 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας επιστολής.

Με τιμή,

<Υπογραφή>

<(όνομα Υπογράφοντος)>

<Θέση Υπογράφοντος>