ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

[(Άρθρο 18ΠΕ(2)]

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βεβαίωση

Αρ. Φακ.: <ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>
Αρ. Τηλ.: <ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
Αρ. Τηλεομ.:
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

 

Βεβαιώνεται με το παρόν έγγραφο ότι ο φέρων αυτό κος./κα. <Όνομα και Επίθετο>, με Αριθμό Διαβατηρίου <Αριθμός Διαβατηρίου>, έχει δικαίωμα να παραμείνει  στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μέχρι:

α) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 3 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος), ή

β) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος).

Για την περίπτωση β) το παρόν ισχύει μόνο υπό τον όρο ότι ο/η κος./κα. <Όνομα και Επίθετο> θα αποταθεί για εξασφάλιση άδειας παραμονής για απασχόληση, αφού εξασφαλίσει προηγουμένως σφραγισμένο συμβόλαιο εργασίας από το Τμήμα Εργασίας.

Ο φέρων το παρόν έγγραφο, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, έχει δικαίωμα στην εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας με μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, στην παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και κάθε απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής και στην παροχή πρόσβασης σε ανήλικα μέλη της οικογένειας του στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα.

<Υπογραφή>


<(όνομα Υπογράφοντος)>

<Θέση Υπογράφοντος>