Γνωστοποίηση των διαταγμάτων κλπ. του Υπουργικού Συμβουλίου

24. Όταν Νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία σύνταξης δημόσιου εγγράφου ή διορισμού, παροχής οδηγιών, έκδοσης Διατάγματος, εξουσιοδότησης τέλεσης πράγματος ή θέματος, παραχώρησης εξαίρεσης, μείωσης τέλους ή ποινής, ή άσκησης οποιασδήποτε άλλης εξουσίας, θα είναι αρκετό αν η άσκηση τέτοιας εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο γνωστοποιείται από το Γραμματέα του Εκτελεστικού Συμβουλίου.