Γνωστοποίηση διαταγμάτων, κλπ. του Υπουργικού Συμβουλίου

25. Όταν Νόμος παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία σύνταξης οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου ή διορισμού, παροχής οδηγιών, έκδοσης, διατάγματος, εξουσιοδότησης τέλεσης πράγματος ή θέματος, παραχώρησης εξαίρεσης, μείωσης τέλους ή ποινής, ή άσκησης οποιασδήποτε άλλης εξουσίας, θα είναι αρκετό αν η άσκηση τέτοιας εξουσίας από το Υπουργικό Συμβούλιο γνωστοποιείται με την υπογραφή του Διοικητικού Γραμματέα, του Γενικού Εισαγγελέα ή του Δημοσιονομικού Γραμματέα:

Νοείται ότι ένταλμα, προκήρυξη ή άλλο έγγραφο με τη δημόσια σφραγίδα της Αποικίας θα υπογράφεται από τον Κυβερνήτη προσωπικά.