Ερμηνεία προνοιών αναφορικά με την άσκηση εξουσιών και καθηκόντων

26.-(1) Όταν Νόμος παρέχει εξουσία ή επιβάλλει καθήκον τότε, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, η εξουσία δύναται να ασκηθεί και το καθήκον θα εκτελείται από καιρό σε καιρό όταν καθίσταται αναγκαίο.

(2) Όταν Νόμος παρέχει εξουσία ή επιβάλλει καθήκον στον κάτοχο αξιώματος ως τέτοιο, τότε, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, η εξουσία δύναται να ασκηθεί και το καθήκον θα εκτελείται από τον εκάστοτε κάτοχο του αξιώματος ή από πρόσωπο το οποίο διορίζεται δεόντως να ενεργεί για αυτόν.

(3) Όταν Νόμος παρέχει εξουσία ή επιβάλλει καθήκον στον κάτοχο αξιώματος ως τέτοιο, τότε, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, ο κάτοχος του αξιώματος αυτού, αν τυχόν είναι προσωρινά απών από αυτό, δύναται με επίσημο έγγραφο να διορίσει Αναπληρωτή ή Βοηθό τέτοιου αξιώματος να ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα και κατά την περίοδο προσωρινής απουσίας, όπως δυνατό να ορίζεται σε τέτοιο επίσημο έγγραφο.