Άσκηση νομικής εξουσίας μεταξύ ψήφισης και έναρξης Νόμου

27. Όταν Νόμος ο οποίος δεν τίθεται σε ισχύ αμέσως με την ψήφιση του, παρέχει εξουσία να γίνει διορισμός ή να γίνει ή εκδοθεί επίσημο έγγραφο ή να δοθεί ειδοποίηση, ή να γίνει οποιοδήποτε άλλο πράγμα για σκοπούς του Νόμου, τέτοια εξουσία δύναται, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, να ασκηθεί οποτεδήποτε μετά την ψήφιση του Νόμου, κατά την έκταση που είναι αναγκαίο ή πρόσφορο για το σκοπό να τεθεί ο Νόμος σε εφαρμογή την ημερομηνία της έναρξης του τηρουμένου του περιορισμού ότι, διορισμός, επίσημο έγγραφο, ειδοποίηση ή πράγμα, που έγινε, εκδόθηκε, δόθηκε ή έγινε, δυνάμει τέτοιας εξουσίας, εκτός αν στο Νόμο φαίνεται το αντίθετο, ή ο διορισμός, επίσημο έγγραφο, ειδοποίηση, ή πράγμα είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του Νόμου, δεν θα έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα μέχρις ότου ο Νόμος τεθεί σε εφαρμογή.