Έκταση εξουσίας για να γίνει δημόσιο έγγραφο

28. Όταν εξουσία παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει, εκδώσει ή εγκρίνει δημόσιο έγγραφο, θα περιλαμβάνει την εξουσία τροποποίησης, ανάκλησης ή αναστολής τέτοιου επίσημου εγγράφου ή απόσυρσης έγκρισης του και δήλωση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του και την περίοδο της εφαρμογής του και επίσης την αντικατάσταση του με άλλο.