Γενική πρόνοια αναφορικά με εξουσία που δίδεται σε αρχή να κάνει διορισμούς και δημόσια έγγραφα

29. Όταν Νόμος παρέχει σε αρχή εξουσία να κάνει διορισμό ή να κάνει ή εκδώσει δημόσιο έγγραφο, οι ακόλουθες πρόνοιες, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, ισχύουν αναφορικά με την ετοιμασία, έκδοση και εφαρμογή τέτοιου δημόσιου εγγράφου-

(α) το δημόσιο έγγραφο δύναται οποτεδήποτε να τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί, ακυρωθεί ή ανακληθεί από την ίδια αρχή και με τον ίδιο τρόπο από και με τον οποίο έγινε·

(β) δύναται να προνοείται για την παράβαση Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, κανόνων, κανονισμών ή διατάξεων τέτοια ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες, όπως η αρχή η οποία εκδίδει το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανόνες, κανονισμούς ή διατάξεις δύναται να θεωρήσει πρέπον·

(γ) όταν Νόμος παρέχει σε αρχή εξουσία να εκδίδει Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανόνες, κανονισμούς ή διατάξεις για γενικούς σκοπούς, και επίσης για ειδικούς σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς, η απαρίθμηση των ειδικών σκοπών δεν θα θεωρείται ότι μειώνει τη γενικότητα των εξουσιών οι οποίες παραχωρούνται αναφορικά με το γενικό σκοπό·

(δ) κανένα Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα, κανόνες, κανονισμοί ή διατάξεις δεν θα είναι ασυμβίβαστες με τις πρόνοιες Νόμου.