Πράξεις οι οποίες γίνονται δυνάμει δημόσιου εγγράφου θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του Νόμου από τον οποίο εξουσιοδοτήθηκε το δημόσιο έγγραφο

30. Πράξη θεωρείται ότι έγινε δυνάμει Νόμου ή της εξουσιοδότησης του, ή με συνέπεια ή σε συμμόρφωση ή σε εκτέλεση των εξουσιών που παρέχονται από αυτόν αν γίνεται δυνάμει ή με συνέπεια ή σε συμμόρφωση δημόσιου εγγράφου που έγινε ή εκδόθηκε δυνάμει εξουσίας που περιέχεται στο Νόμο αυτό.