Η εκχώρηση να μην παρεμποδίζει άσκηση εξουσιών από λειτουργό που εκχωρεί την εξουσία

23. Όταν από Νόμο το Υπουργικό Συμβούλιο ή δημόσιος λειτουργός έχει εξουσία να εκχωρήσει την άσκηση των εξουσιών ή την εκτέλεση των καθηκόντων που παραχωρούνται σε αυτό με βάση τέτοιο Νόμο, καμιά εκχώρηση που γίνεται, εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα παρεμποδίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ή δημόσιο λειτουργό, ανάλογα με την περίπτωση, από την άσκηση ή εκτέλεση προσωπικά οποτεδήποτε οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων που εκχωρούνται με τον τρόπο αυτό.