Χρήση τελών, δικαιωμάτων και προστίμων

39.-(1) Όταν από ή δυνάμει Νόμου ή δημόσιου εγγράφου πρόσωπο απαιτείται να πληρώσει τέλος ή δικαίωμα για πράξη ή πράγμα που έγινε ή διαδικασία που λήφθηκε ή έγγραφο που εκδόθηκε, ή υπογραφή ή σφραγίδα που τοποθετήθηκε σε έγγραφο, από δημόσιο λειτουργό ή Τμήμα, ή όταν πρόσωπο διαταχθεί από Δικαστήριο να πληρώσει πρόστιμο, τέτοιο τέλος ή δικαίωμα και πρόστιμο θα πληρώνονται στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή και θα αποτελούν μέρος των προσόδων της Δημοκρατίας εκτός αν προνοείται διαφορετικά~ και αν τέλος, δικαίωμα ή πρόστιμο ή αν προμήθεια που λήφθηκε ή πάρθηκε, πραγματοποιήθηκε ή διαφορετικά χρησιμοποιήθηκε, απαιτείται να πληρωθεί σε δημόσιο λειτουργό ή Τμήμα, ο λειτουργός αυτός ή Τμήμα που λαμβάνει αυτό θα το πληρώνει σε ή λογαριασμό για το ίδιο σε εύθετο χρόνο στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή.

(2) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θα επηρεάζει διάταξη σε Νόμο με την οποία μέρος τέλους, δικαιώματος ή προστίμου αναφέρεται ότι πρέπει να ανακτάται από πρόσωπο ή δύναται να δίδεται από αρχή σε πρόσωπο.