Ποινές οι οποίες καθορίζονται να είναι μέγιστες ποινές

40. Όταν σε Νόμο ή δημόσιο έγγραφο καθορίζεται ποινή για αδίκημα κατά παράβαση τέτοιου Νόμου ή δημόσιου εγγράφου, το ίδιο θα αναφέρει ότι το αδίκημα αυτό θα τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης, με ποινή η οποία δεν υπερβαίνει (εκτός όπως δυνατό να διαταχθεί διαφορετικά στο Νόμο ή δημόσιο έγγραφο) την ποινή η οποία καθορίζεται.