Δήλωση ποινής στη βάση άρθρου

41. Όταν σε Νόμο ή δημόσιο έγγραφο εκτίθεται ποινή στη βάση ή τέλος άρθρου αυτό θα δηλώνει ότι παράβαση του άρθρου, κανόνα, κανονισμού ή διάταξης, όπως θα είναι η περίπτωση, είτε με πράξη ή παράλειψη θα είναι αδίκημα κατά του Νόμου εκείνου ή δημόσιου εγγράφου και θα τιμωρείται, εκτός αν φαίνεται το αντίθετο, με ποινή που δεν υπερβαίνει την ποινή η οποία δηλώνεται.