Διάθεση και χρήση κατασχεθέντων

38.-(1) Όταν δυνάμει Νόμου χρήματα ή ζώο ή οτιδήποτε διαταχθεί από Δικαστήριο ή άλλη αρχή να κατασχεθεί ή κατάσχεται δυνάμει Νόμου, εκτός αν προνοείται διαφορετικά ή εκτός αν ρητά αναφέρεται από νόμο να κατασχεθεί προς όφελος προσώπου, θα κατάσχεται προς όφελος της Δημοκρατίας, και τα χρήματα ή οι καθαρές πρόσοδοι του ζώου ή πράγματος, αν διαταχθεί από νόμιμη αρχή να πωληθεί, θα πληρωθούν στο Τμήμα του Γενικού Λογιστή και θα αποτελούν μέρος των προσόδων της Δημοκρατίας, εκτός αν γίνει άλλη πρόνοια.

(2) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν θα επηρεάζει διάταξη σε Νόμο με την οποία μέρος κατάσχεσης ή των εισπράξεων κατάσχεσης αναφέρεται ότι ανακτώνται από πρόσωπο ή δύνανται να δοθούν από αρχή σε πρόσωπο.