Εξουσία διορισμού περιλαμβάνει και εξουσία παύσης, κλπ.

19. Όταν Νόμος παρέχει σε πρόσωπο ή δημόσια αρχή εξουσία να προβαίνει σε διορισμούς σε αξίωμα ή θέση η εξουσία θα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει εξουσία για τερματισμό τέτοιου διορισμού και εξουσία να θέτει σε διαθεσιμότητα πρόσωπο που διορίστηκε και επαναδιορισμό ή αποκατάσταση αυτού, και επαναδιορισμό άλλου προσώπου προσωρινά στη θέση προσώπου που τέθηκε σε διαθεσιμότητα με τον τρόπο αυτό, και διορισμό άλλου προσώπου για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε στο αξίωμα ή θέση που προκύπτει από οποιαδήποτε άλλη αιτία:

Νοείται ότι όταν η εξουσία του προσώπου ή δημόσιας αρχής να προβαίνει σε τέτοιους διορισμούς μπορεί να ασκηθεί μόνον κατόπι συστάσεως ή υπόκειται σε έγκριση, συναίνεση ή συμφωνία κάποιου άλλου προσώπου ή αρχής η εξουσία τερματισμού ή διαθεσιμότητας, εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, θα μπορεί να ασκηθεί μόνο κατόπι σύστασης ή υποκείμενης στην έγκριση, συναίνεση ή συμφωνία του άλλου εκείνου προσώπου ή αρχής.