Διορισμός λειτουργών ονομαστικώς ή με βάση αξίωμα

18. Όταν από ή με βάση Νόμο, το Υπουργικό Συμβούλιο ή Δημόσια Αρχή έχει εξουσία να διορίζει ή κατονομάζει πρόσωπο να έχει και να ασκεί εξουσίες ή εκτελεί καθήκοντα, το Υπουργικό Συμβούλιο ή δημόσια αρχή δύναται είτε να διορίσει πρόσωπο ονομαστικά ή να διατάξει όπως το πρόσωπο που κατέχει εκάστοτε το αξίωμα που υποδείχθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από άλλη Δημόσια αρχή να έχει και ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα~ και ακολούθως ή από την ημερομηνία που ορίζεται ονομαστικά ή το πρόσωπο το οποίο εκάστοτε κατέχει αξίωμα που αναφέρθηκε πιο πάνω θα έχει και θα ασκεί τέτοιες εξουσίες και εκτελεί τέτοια καθήκοντα ανάλογα.