Εξουσίες Υπουργικού Συμβουλίου όταν δημόσιος υπάλληλος είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντα του αξιώματος του

20. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι ο κάτοχος οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος είναι ανίκανος για οποιαδήποτε αιτία να εκτελέσει τα καθήκοντα του αξιώματος εκείνου, θα είναι νόμιμο για το Υπουργικό Συμβούλιο είτε να διορίσει άλλο πρόσωπο στο αξίωμα εκείνο ή να διατάξει όπως τα καθήκοντα που αναφέρθηκαν εκτελεσθούν από πρόσωπο που κατονομάζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο το οποίο εκάστοτε κατέχει ή εκτελεί νόμιμα τα καθήκοντα κάποιου άλλου δημόσιου αξιώματος και όλα τα καθήκοντα του πρώτου αναφερθέντος αξιώματος θα παραχωρούνται ανάλογα (τηρουμένων οποιωνδήποτε όρων, εξαιρέσεων ή προσόντων που το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει) σε τέτοιο πρόσωπο μέχρις ότου ο διορισμός του ή εντολή του, αναλόγως της περίπτωσης, τερματιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.